نحوه انتخاب رسیور

مخزن جمع آوری مایع مبرد (رسیور)  بایستی برای تحمل فشاری که به آن وارد می شود مناسب بوده و جهت سهولت در نگهداری و تعمیرات , مخزن باید حداقل گنجایش ۱۲۰ درصد حجم کل سیال مبرد در سیستم (حجم مایع اواپراتور ها و لوله های رفت و برگشت) را داشته باشد ، همچنین به لوازم کنترل ایمنی نظیر شیر اطمینان دوبل  مجهز باشد . در مخازن بیش از ۳۰۰ لیتر وجود شیشه نمایش سطح مایع ضروریست .

نحوه انتخاب ترموسیفون

از ترموسیفون برای خنک کردن روغن در خنک کن روغن (اویل کولر) کمپرسور اسکرو استفاده می گردد به طوریکه مایع آمونیاک به صورت ثقلی با دمای کندانسینگ که حدود ۳۵ درجه سانتیگراد می باشد وارد خنک کن روغن شده و در آنجا قسمتی از آن تبخیر می شود و به صورت دو فاز و ثقلی به مخزن ترموسیفون بر می گردد. حجم مایع مخزن ترموسیفون به گونه ای باید باشد که تا ۵ دقیقه یا بیشتر مایع برای تبخیر شدن و در نتیجه خنک کردن روغن در خنک کن روغن را داشته باشد. برای محاسبه حجم ترموسیفون نیاز به ظرفیت حرارتی خنک کن روغن می باشد که تابعی از ظرفیت برودتی ، ظرفیت الکترموتور و دمای تبخیر و دمای کندانسینگ می باشد.

 

انتخاب ترموسیفون محاسبه

انتخاب ترموسیفون

ضریب در رابطه برای انتخاب ترموسیفون

ضریب در رابطه برای انتخاب ترموسیفون