محاسبه و انتخاب ظرفیت کندانسور

برای محاسبه ظرفیت کندانسور تبخیری باید ظرفیت برودتی کمپرسور و الکتروموتور معلوم باشد. ظرفیت حرارتی کندانسور برابر با مجموع ظرفیت برودتی کمپرسور و الکتروموتور آن می باشد. در سیستم های بوستر، ظرفیت کمپرسور مدار فشار پایین در محاسبه ظرفیت کندانسور در نظر گرفته نمی شود به این دلیل که کمپرسور بوستر ، ظرفیت حرارتی خود را به کمپرسور مدار فشار بالا تحمیل می کند و فقط باید ظرفیت الکتروموتور آن را در نظر گرفت. دقیقاً همانند کاتالوگ اواپراتورها ، کاتالوگ کندانسور نیز بر اساس یک شرایط کاری مشخص و معین که شامل دمای کندانسینگ و دمای مرطوب هوا می باشد تهیه شده است و باید برای شرایط متفاوت از کاتالوگ ها فاکتور تصحیح در نظر گرفته می شود که در ظرفیت واقعی کندانسور ضرب می گردد و ظرفیت در شرایط کاتالوگ را برای انتخاب آن بوجود می آورد.

ضریب تصحیح کندانسور

ضریب تصحیح کندانسور بر اساس دمای چگالش و دمای مرطوب هوا

ضریب تصحیح کندانسور بر اساس دمای چگالش و دمای مرطوب هوا