تحلیل ترمواکونومیک

در تحلیل ترمواکونومیک با در نظر گرفتن پارامتر های ترمودینامیکی و اقتصادی به طور همزمان ، شرایط بهینه برای عملکرد سیستم از نظر ترمودینامیکی و اقتصادی به دست می آید. هدف از این تحلیل ، کمینه سازی هزینه ی تولید محصول یک سیستم حرارتی با میزان محصول مشخص ، یا بیشینه سازی میزان تولید محصول در طول مدت کارکرد سیستم با صرف هزینه ی کل ثابت است. پر واضح است که در سیستم برودتی که در حال بررسی می باشد. هر چقدر فرایندهای تبخیر و چگالش با اختلاف دمای کمتری نسبت با محیط انجام گیرد بازده اکسرژیک یا به عبارتی تولید محصول بیشتر خواهد شد منتهی لازمه این کار بزرگ تر شدن اواپراتور و کندانسور می باشد که هزینه اولیه سیستم (هزینه سرمایه گذاری) را بیشتر می کند و هزینه ثانویه (شامل مصرف برق کمپرسورها و فن ها) را کم می کند بالعکس اگر فرایند های تبخیر و چگالش با اختلاف دمای بیشتری نسبت به محیط صورت گیرد بازده اکسرژیک کم شده و تولید محصول نیز کم می شود منتهی اواپراتور و کندانسور در سیستم کوچکتر شده و هزینه اولیه کاهش می یابد در صورتیکه هزینه ثانویه سیستم بیشتر خواهد شد. بنابراین برای یافتن بهترین شرایط کاری باید بالانسی بین هزینه اولیه و هزینه ثانویه ایجاد کرد که در آن شرایط کاری مجموع هزینه های اولیه و ثانویه کمینه شده باید.

 

, ,

محاسبه و نحوه انتخاب پمپ آمونیاک

, ,

نحوه انتخاب رسیور و ترموسیفون

, ,

نحوه انتخاب سپراتور و اینترکولر

, ,

محاسبه و نحوه انتخاب کندانسور تبخیری

, , ,

محاسبه و نحوه انتخاب کمپرسور

, , ,

محاسبه ظرفیت اواپراتور سردخانه و انتخاب از کاتالوگ

کندانسور
, ,

نحوه کنترل سیستم در سیکل تبرید سردخانه های صنعتی آمونیاکی

نحوه ی کنترل و خاموش یا روشن شدن اجزای سیکل تبرید را شرح می دهیم:

سپراتور

برای تنظیم سطح مایع در سپراتور از یک لول کنترل استفاده می شود که هر وقت سطح مایع در سپراتور از لوله کنترل پایین تر باشد به تابلو برق سیگنال داده و شیر برقی تغذیه مایع به مخزن باز می شود و همچنین برای جلوگیری از خطر مایع کشیدن کمپرسور از یک لول کنترل دیگر که در قسمت تقریباً ۷۵% ارتفاع مخزن نصب می گردد ، استفاده می شود که اگر مایع تا آن ارتفاع برسد سیگنال خاموش کردن کمپرسور (ها) را به تابلو برق می دهد .
برای جلوگیری از پدیده کاویتاسیون پمپ ها از یک کنترلر اختلاف فشار استفاده می گردد که هر وقت اختلاف فشار خروج و ورود پمپ کمتر از تقریبا ۲ بار باشد (بستگی به پمپ دارد) سیگنال خاموش کردن پمپ را به تابلو برق می دهد.

کمپرسور

برای روشن و خاموش شدن کمپرسور و همچنین تکمیل ظرفیت آن از کنترلر فشار در قسمت مکش کمپرسور (می تواند در روی سپراتور نصب شود) استفاده می گردد که هر گاه فشار سپراتور از حد معین آن (متناسب با دمای کاری) بیشتر شود سیگنال روشن شدن کمپرسور و ظرفیت گرفتن و هرگاه فشار به حد معین رسید سیگنال ظرفیت کم کردن و نهایتاً خاموش شدن کمپرسور را به تابلو برق می دهد. برای جلوگیری از کاهش بیش از اندازه فشار در قسمت مکش (ساکشن) و افزایش بیش از اندازه آن در قسمت دهش (دیسشارژ) از کنترلر فشار در قسمت مکش و دهش استفاده می شود که هر وقت هر یک از موارد فوق اتفاق افتاد سیگنال خاموش کردن کمپرسور را به تابلو برق بدهد. یکی دیگر از پارامترهای مهم در کمپرسور، دمای تخلیه و دمای روغن آن می باشد که با قراردادن کنترلر دما در قسمت تخلیه و همچنین کارتر روغن، هر وقت دما بیشتر از حد معین شود ، سیگنال خاموش کردن کمپرسور را به تابلو برق می دهد. برای جلوگیری از کاهش بیش از اندازه اختلاف فشار روغن نیز از یک کنترلر اختلاف فشار خروج و ورود پمپ روغن استفاده می گردد.

اواپراتور

در اینجا فقط به بررسی و نحوه ی کنترل و کارکرد اواپراتورهای سردخانه می پردازیم که با قرار دادن یک کنترلر دمای اتاق این امر حاصل می گردد. هرگاه دمای اتاق از حد تنظیم شده بالاتر رود ،کنترلر سیگنال روشن شدن فن ها در اواپراتور و نیز باز شدن شیر برقی خط رفت به اواپراتور(مایع) و نیز خط برگشت از اواپراتور (دو فاز) را به تابلو برق می دهد. یک وظیفه اصلی و مهم این کنترلر ها یخ زدایی(دیفراست) اواپراتور می باشد.

کندانسور

برای روشن و خاموش شدن کندانسور از یک کنترلر فشار در قسمت تخلیه کمپرسور استفاده می گردد که هرگاه فشار از حد تنظیم شده بالاتر رود سیگنال روشن شدن فن (ها) و پمپ آب کندانسور را داده و اگر فشار از آن حد پایین تر آمد سیگنال خاموش شدن آنها را به تابلو برق می دهد.

کندانسور

کندانسور

,

محاسبات بار برودتی سردخانه | طراحی سردخانه